Polityka prywatności

Oto nasza polityka prywatności dla Madeira Adventure Kingdom stronie internetowej.

Polityka prywatności

Firma Madeira Adventure Kingdom (dalej „MAK”), podmiot odpowiedzialny za www.madeira-adventure-kingdom.com ceni prywatność swoich członków/klientów i w tym sensie zobowiązuje się do jej poszanowania, zapewniając poufność i ochronę danych zarejestrowanych przez użytkowników.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu zapewnienie użytkownikom warunków bezpieczeństwa i prywatności, a jedynie dane niezbędne do świadczenia usługi są żądane i gromadzone, zgodnie z wyraźnymi wskazaniami na stronie internetowej. Masz swobodę dostępu, poprawiania lub usuwania swoich danych.

1. IDENTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LECZENIE
O nas: Rodrigues & Cro Lda.
Skontaktuj się z inspektorem ochrony danychdados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

Przyjmujemy następujące zobowiązania wobec użytkowników:

 • Aby przetwarzać dane w sposób zgodny z prawem i rzetelny, zbierając tylko te informacje, które są niezbędne i istotne dla celu, dla którego są przeznaczone.
 • Umożliwienie osobie, której dane dotyczą, dostępu do niektórych informacji o niej i poprawiania ich.
 • Dbaj o dokładność i, jeśli to konieczne, aktualność danych.
 • Gwarantujemy bezpłatnie prawo do usunięcia wykorzystanych danych na żądanie posiadacza.
 • Posiadają mechanizmy bezpieczeństwa, które uniemożliwiają przeglądanie, modyfikację, zniszczenie lub dodanie danych przez osobę nieuprawnioną do tego.
 • Nie dokonuj łączenia danych osobowych, chyba że jest to dozwolone przez prawo.

2. INFORMACJE I ZGODA
Ustawa o ochronie danych osobowych (dalej „LPDP”) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dalej „RGPD”) zapewniają ochronę osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Z prawnego punktu widzenia „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dowolnego rodzaju i niezależnie od ich nośnika, w tym dźwięk i obraz, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a ochrona nie obejmuje danych osób prawnych.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, wyrażasz świadomą, wyraźną, bezpłatną i jednoznaczną zgodę na umieszczenie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem witryny www.madeira-adventure-kingdom.com w pliku, za który odpowiada MAK, którego przetwarzanie zgodnie z warunki LPDP i RGPD są zgodne z odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa.

MAK prowadzi bazę danych z rejestracją swoich klientów. Dane prezentowane na tej podstawie są wyłącznie danymi podanymi przez dane w momencie ich rejestracji i są automatycznie zbierane i przetwarzane, zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Krajową Komisję Ochrony Danych, przez MAK, podmiot odpowiedzialny za dany plik.

Informacje na temat przekonań filozoficznych lub politycznych, przynależności do partii lub związków zawodowych, przekonań religijnych, życia prywatnego oraz pochodzenia rasowego lub etnicznego, a także dane dotyczące zdrowia i życia seksualnego, w tym dane genetyczne, nie są wymagane.

W żadnym przypadku nie będziemy wykonywać żadnej z następujących czynności na danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem tej witryny:

Udzielenia innym osobom lub innym podmiotom, bez uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą;

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe, które przetwarzamy za pośrednictwem tej strony, będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • (i) prośby o rezerwację;
 • (ii) Komunikacja z klientami i wyjaśnianie wątpliwości;
 • (iii) Przetwarzanie zamówień kontaktowych;
 • (iv) przetwarzanie roszczeń;
 • (v) analizy statystyczne;
 • (vi) weryfikować, utrzymywać i rozwijać systemy i analizy statystyczne;
 • (vii) komunikacja w ramach marketingu bezpośredniego (jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu);
 • (viii) Zapobieganie i zwalczanie oszustw;
 • (ix) Prośba o komentarze na temat zakupionych produktów lub usług;
 • (x) Przeprowadzanie ankiet satysfakcji.

MAK gwarantuje poufność wszelkich danych przekazanych przez swoich klientów. Chociaż MAK gromadzi i przetwarza dane w sposób bezpieczny i zapobiega ich utracie lub manipulowaniu, wykorzystując w tym celu najbardziej zaawansowane techniki, informujemy, że gromadzenie w otwartej sieci pozwala na obieg danych osobowych bez warunków bezpieczeństwa, na ryzyko bycia widzianymi i używanymi przez nieuprawnione osoby trzecie.

Serwis MAK posiada formularz kontaktowy, w którym użytkownicy mogą zadawać pytania, a tym samym lepiej korzystać z całej oferty MAK. Jeżeli użytkownicy przekazują dane osobowe do MAK za pośrednictwem tego formularza kontaktowego, nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu niż ten, o który prosi użytkownik.

Na stronie www.madeira-adventure-kingdom.com znajduje się czat, na którym użytkownicy mogą zadawać pytania, a tym samym lepiej korzystać z całej oferty MAK. Jeśli użytkownicy przekazują dane osobowe do MAK za pośrednictwem czatu, nie będą one wykorzystywane w żadnym innym celu niż ten, o który prosi użytkownik.

Z drugiej strony użytkownik wyraża zgodę na dostęp do informacji dotyczących usługi zleconej MAK w celu zaoferowania wykonawcy dodatkowych usług.

W momencie zbierania danych osobowych, z wyjątkiem dziedzin, w których wskazano inaczej, użytkownik może dobrowolnie udostępnić dane osobowe, bez braku odpowiedzi oznaczającej obniżenie jakości lub ilości odpowiednich usług (o ile nie wskazano inaczej ). Jednak brak odpowiedzi na dane, który jest uważany za obowiązkowy, będzie oznaczał brak możliwości dostępu do usługi, której dane dotyczą.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami, MAK nie będzie mógł zawierać z Tobą umowy za pośrednictwem swojej strony internetowej.

4. CESJA DANYCH OSOBOWYCH
W celu realizacji celu niniejszego serwisu MAK może przekazywać jego dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzać w następujących celach:

 • Świadczenie usług zakontraktowanych;
 • Zarządzanie płatnościami i czynności przetwarzania;

Podmioty, którym MAK i ich dane osobowe będą się z nimi obchodzić w ww. Warunkach będą miały następujący charakter:

 • Firmy ubezpieczeniowe;
 • Osoby trzecie związane ze świadczeniem usług zakontraktowanych;
 • Podmioty zarządzające płatnościami i przetwarzające;
 • Podmioty przetwarzające i zamawiające.

5. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Dane gromadzone przez MAK mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na to przekazanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

Wszystkie informacje przekazane do MAK są bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach i / lub serwerach naszych usługodawców, które mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
MAK oświadcza, że ​​wdrożył i będzie nadal wdrażał środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych mu danych osobowych w celu zapobieżenia nieuprawnionej zmianie, utracie, przetwarzaniu i / lub dostępie, uwzględniając bieżące stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na jakie są one narażone.

MAK gwarantuje poufność wszelkich danych podawanych przez swoich klientów w rejestrze lub w trakcie zakupu / zamawiania produktów lub usług. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w bezpieczny sposób i zapobiega ich utracie lub manipulowaniu. Wszystkie dane zostaną wprowadzone na bezpiecznym serwerze (128 bit SSL), który szyfruje / koduje (przekształca w kod). Możesz sprawdzić, czy Twoja przeglądarka jest bezpieczna, jeśli pojawi się symbol kłódki lub jeśli adres zaczyna się od https zamiast http.

Dane osobowe są traktowane z zachowaniem poziomu ochrony wymaganego prawem, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo i zapobiec nieuprawnionej zmianie, utracie, przetwarzaniu lub dostępie, biorąc pod uwagę stan technologii, mając świadomość użytkownika i akceptując, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia.

MAK za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do danych osobowych, zobowiązuje się do:

 • Przechowywanie ich za pomocą prawnie wykonalnych środków bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym, które gwarantują ich bezpieczeństwo, a tym samym zapobiegają nieuprawnionej zmianie, utracie, przetwarzaniu lub dostępie, zgodnie z aktualnym stanem techniki, do charakteru danych i możliwych zagrożeń na które są narażeni;
 • Wykorzystywania danych wyłącznie do celów określonych wcześniej;
 • Upewnij się, że dane są przetwarzane tylko przez pracowników, których interwencja jest niezbędna do świadczenia usługi i są zobowiązani do zachowania tajemnicy i poufności. W przypadku ujawnienia informacji osobom trzecim, powinny one być zobowiązane do zachowania poufności zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

7. KOMUNIKACJA HANDLOWA I PROMOCYJNA
Jednym z celów, dla których traktujemy dane osobowe przekazywane przez użytkowników, jest przesyłanie komunikacji elektronicznej z informacjami dotyczącymi komunikacji handlowej i promocyjnej.

Ilekroć będziemy przekazywać tego typu komunikaty, będą one kierowane wyłącznie do użytkowników, którzy uprzednio wyraźnie je autoryzowali.

Zgodnie z postanowieniami dekretu z mocą ustawy nr. 7/2004 z dnia 7 stycznia, w przypadku chęci zaprzestania otrzymywania informacji handlowych lub promocyjnych od MAK, możesz zgłosić sprzeciw do serwisu wysyłając e-mail na adres  dados.pessoais@madeira-adventure-kingdom.com

8. WYKONYWANIE PRAW
Zgodnie z postanowieniami LDPD i RGPD, możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia w dowolnym momencie na żądanie w jeden z następujących sposobów:

Jeśli chcesz w dowolnym momencie przestać być częścią bazy danych MAK, możesz skorzystać z tego prawa za pośrednictwem tych kontaktów.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018

Odkryj najlepsze zajęcia na Maderze

Madeira Levada spacery, kanioning, nurkowanie, wycieczki na wyspę Madera, safari jeepami, obserwowanie wielorybów i delfinów, wycieczki grupowe i wycieczki autokarowe.

ZAREZERWUJ ZAREZERWUJ

Przypiąć go na Pinterest